11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem Test Soruları / S.Burhanettin AKBAŞ

1. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı aslında bir çatışmayı anlatır. Bir mirasyedi ve alafranga meraklısı olan Felatun Bey’in karşısına yazar alnının teri ile para kazanan Rakım Efendiyi çıkarır. Romanın sonunda kaybeden yoktur belki ama yazarın gönlünün Doğu’yu, helal kazancı ve dürüstlüğü temsil eden Rakım Efendiden yana olduğu açıktır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A. Romanda doğu – batı çatışmasının ele alındığı
B. Romanda asıl karakterlerin iyiliği ve kötülüğü temsil ettikleri
C. Bir tarafta tembelliğin, diğer tarafta çalışkanlığın hüküm sürdüğü
D. Sonunda iyilerin kazandığı ve kötülerin kaybettiği
E. Bir mirasyedi ile bir emek sahibinin karşılaştırıldığı
2. Sergüzeşt romanında Sami Paşazade Sezai, Kafkasya’dan çalınan dokuz yaşındaki Dilber’in İstanbul’a getirilerek belli başlı ailelere para ile satılışını anlatır. Dilber’in satıldığı ailelerin eziyetlerinden usanarak bir gece kaçması ile devam eden serüven, Dilber’in güzel günler geçirdiği zamanları da gösterse de sonuçta Dilber’in gizlice bir esirciye satılması ile dramatik bir hal alır. Nil nehrinin sularına kendini atarak yaşadığı acı dolu hayata son veren Dilber’in yaşadıklarından aslında yazar çok güzel bir mesaj çıkarmıştır.
Sizce yazarın bu romanla vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) İnsanların belli bir eğitimden geçirilmesinin şart olduğu
B) Toplumda gençlerin büyüklerin sözüne değer vermedikleri
C) Her insanın hür olarak doğduğu ve köleliğin kabul edilemeyeceği
D) İntihar etmenin hiçbir şeyi çözmediği
E) Başka yerlerden gelen insanların uyum sorunu yaşadığı
3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın 1. Dönem şairleri için söylenemez?
A) Sanat sanat içindir görüşünü savunmuşlardır.
B) Türk Edebiyatına yeni imgeler getirmişlerdir.
C) Klasisizm ve Romantizm gibi akımlardan etkilenmişlerdir.
D) Divan şiirinin şiir kalıplarını farklı içeriklerle sunmuşlardır.
E) Kasidenin bölümlerini tamamen kaldırmışlardır.
4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şair Evlenmesi – Şinasi
B) Vatan Yahut Silistre – Ziya Paşa
C) İntibah – Namık Kemal
D)Felatun Bey ile Rakım Efendi- Ahmet Mithat Efendi
E) Makber – Abdülhak Hamit

5. Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının benzer yönlerinden biri değildir?
A) Her ikisi de klasik nazım biçimlerini kullanmışlardır.
B) Her ikisi de aruz ölçüsünü kullanmıştır.
C) Söz sanatları, kafiye ve redifler ortaktır.
D)Şiirin kuruluş özellikleri ortaktır.
E) Her ikisinde de kullanılan temalar (konular) ortaktır.
6. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa’nın özelliklerinden biri olamaz.
A) Harabat isimli eseri ilk antoloji sayılır.
B) Zafername isimli eseri tariz sanatının önemli bir örneğidir.
C) Terkip-i Bentleri ile ünlüdür.
D) Durup-ı Emsal-i Osmani adlı eseri ilk atasözü kitabıdır.
E) Şiir ve İnşa Makalesinde halk şiirinin gerçek şiirimiz olduğunu savunmuştur.
7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı ile edebiyatımıza giren yeni kavramlardan biri değildir?
A) Adaletin üstünlüğü
B) Eşitliğin önemi
C) Aşkın güzelliği
D) Hürriyetin gerekliliği
E) Kanunun üstünlüğü
8. Aşağıdakilerden hangisinde Türk Edebiyatında ilklerden biri yanlış verilmiştir?
A) İntibah ilk romantik romanımızdır.
B) İlk makaleyi Şinasi yazmıştır.
C) İlk resmi gazetemiz Ceride-i Havadis’tir.
D) Vatan Yahut Silistre ilk oynanan oyunumuzdur.
E) Şair Evlenmesi ilk yerli tiyatro eserimizdir.
9. “Durur ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten”
Yukarıdaki beyitte “Ümmetimin fikir ayrılığından rahmet beklenir” hadisine işaret eden şairin hangi sanatı yaptığını düşünürsünüz?
A) Telmih B) Teşbih C) Tenasüp D) İstifham E) Tecahül-i Arif
10.Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi için söylenemez.
A) Hürriyet Kasidesi 31 beyittir.
B) Kasidenin klasik bölümleri yoktur.
C) aa/ bb/ cc/… şeklinde kafiyelenmiştir.
D) Son beyitte şair mahlas kullanmaz.
E)Hürriyet gibi soyut bir kavramı işlemiştir.
11. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in özelliklerinden biri değildir?
A) Hürriyet ve vatan sevgisini şiirlerinde işlediği için vatan şairi olarak bilinir.
B) İlk romantik romanımız İntibah’ın yazarıdır.
C) İlk tarihi romanımız Cezmi’yi yazmıştır.
D) İlk Antoloji çalışması olan Harabat’ı kaleme almıştır.
E) İlk kez sahnelenen oyunumuz olan “Vatan Yahut Silistre”nin yazarıdır.

12. Şinasi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A) İlk gazetemiz Takvim-i Vakayi’yi çıkarmıştır.
B) İlk yerli tiyatro eserimiz Şair Evlenmesini yazmıştır.
C) İlk makale örneğini o kaleme almıştır.
D) Fransızcadan ilk şiir çevirilerini yapmıştır.
E) ilk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır.
13.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi gazetelerinden biri olamaz.
A) Takvim-i Vakayi B) Hürriyet C) Tercüman-ı Ahval D) Hakimiyet-i Milliye E) Ceride-i Havadis
14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı için söylenemez?
A) Batı kaynaklı olduğu
B) Hakim millet anlayışını güçlendirdiği
C)Padişahın yetkilerini sınırlandırdığı
D) Siyasi, askeri, adli ve mali alanlarda yapıldığı
E) Devlet yönetiminde kökten değişikliklere gidilmediği
15. Aşağıdaki ilgilerden hangisi doğrudur?
A) Tanzimat edebiyatçıları Avrupa’da yetişmiştir.
B) Tanzimat Fermanı, halkın isteği üzerine ilan edilmiştir.
C) Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine rağmen Tanzimat edebiyatı 1860’da başlamıştır.
D) Tanzimat dönemi eserleri halkın anlayacağı dille yazılmıştır.
E) Tanzimat döneminde gazetecilik etkili olamamıştır.
16. II. Abdülhamit zamanında Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre isimli oyunundan sonra izleyicilerin gösteri yapması ve tiyatroların bir süreliğine kapanması edebi eserin hangi yönünü gösterir?
A) Edebi eserin sosyal ve siyasi hayata etkisi
B) Sosyal hayatın edebi esere etkisi
C) Edebi eserin düşünce hayatına etkisi
D) Edebi eserin bilime etkisi
E) Güzel sanatların edebi esere etkisi
17. Felsefede olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek sağlam bilgi olduğu görüşüne ne ad verilir?
A) Rasyonalizm B) Realizm C) Pozitivizm D) Rönesans E) Reform
18. Osmanlı Devleti’ndeki “yenileşme hareketi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisin yanlıştır?
A) İlk olarak askeri sistemde görüldüğü
B) Eğitim ve yönetim hayatını da ilgilendirdiği
C) Yenileşmenin Osmanlı Devletindeki çöküşün sebebi değil sonucu olduğu
D) Tanzimat Fermanı ile hız kazandığı
E)19. yüzyılın ikinci yarısında başladığı
19. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletinin Batı karşısında başarısız olmasında etkisi daha azdır?
A) Saltanatın babadan oğla geçmesi
B) Eğitim sisteminin çökmesi
C) İlme önem verilmemesi
D) Askeri yeniliklerin başarılı olmaması
E) Ekonomik sistemin çökmesi
20. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin durumunu yansıtan bir özellik değildir?
A) 18. ve 19. Yüzyıl ıslahatlarının genelinde 1789 Fransız İhtilali ve onun getirdiği Ulusçuluk akımının izleri görülür.
B) Sorunların çözümünde Avrupa’ya yaklaşmanın gerekli olduğu görüldü.
C) Osmanlı Devleti içindeki azınlıklara gerekli haklar verilmediği için parçalanma süreci hızlandı.
D) Osmanlı Devletinin Avrupa’ya yaklaşması ile Avrupalılar azınlıkları kullanarak Osmanlının iç işlerine karışmaya başladılar.
E)Sanayi Devrimi sonucunda hammadde ve pazar ihtiyacı artan bazı Avrupa Devletleri kapitülasyonları da kullanarak Osmanlı Devletini bölmek istediler.
S.Burhanettin AKBAŞ
Cevap Anahtarı:
1. D, 2. C, 3. A, 4. B, 5.E, 6.D, 7.C, 8.C, 9.A, 10.C, 11.D, 12.A, 13.D, 14.B, 15.C, 16.A, 17.C, 18.E, 19.A, 20.C

Popüler Yayınlar