9. Sınıf Türk Edebiyatı Soruları 8

1. Elif Kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar elif elif diye
Verilen dörtlükteki uyak (kafiye) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) “i” sesi yarım uyak
B) “a” sesi yarım uyak
C) “t” sesi yarım uyak
D) “at” sesi tam uyak
E) “ar” sesi tam uyak
Açık sözle kalmamalı
Fikre ışık salmalı
Müteradif sözlerden
Türkçesini almalı
Dörtlükteki kafiye tür ve düzeni için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Düz, tam kafiye
B) Düz, zengin kafiye
C) Çapraz, tam kafiye
D) Çapraz, tunç kafiye
E) Düz, yarım kafiye
Çamı bitmiş, kavağı azalmış
Gamla örtülü bayırlar, çıplak değil
Yedi ay kıştan sonra
Yeşeren senin yaşamındır
Toprak değil.
Duyguyu ön planda tutan bu dizeler, aşağıda verilen hangi şiir türünden alınmıştır?
A) Epik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Lirik
E) Dramatik
Tuna boylarında sıra serviler
Tan yeli estikçe sessiz ağlarmış
Gül bahçelerinde baykuşlar öter
Şu viranelikler eski bağlarmış
Bu dörtlükte kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tuna Nehri
B) Tan yeli
C) Sıra serviler
D) Baykuşlar
E) Viranelikler
“Başarıya koşuyoruz an be an
Bayrağımız yükselecek işte o zaman”
Mısralarında nasıl bir kafiye türü vardır?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Tunç uyak
E) Cinaslı uyak
İnci dizilmiş dişine
Kalem çekilmiş kaşına
Aşığı aşk ateşine
Yakan dilber adın nedir?
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lirizmle örülü bir dörtlüktür
B) İnsan güzelliği işlenmektedir
C) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır
D) Halk edebiyatına özgü bir dörtlüktür
E) Tam uyak kullanılmıştır

Halk Edebiyatı nazım biçimlerinden olan “koşma” kaynağını aşağıdaki hangi nazım biçiminden almıştır?
A) Sav
B) Destan
C) Halk Hikayesi
D) Koşuk
E) Sagu
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım / Hangi çılgın bana zincir buracakmış, şaşarım” mısralarında hangi duygu öne çıkarılmaktadır?
A) Vatan sevgisi
B) Hürriyet ve bağımsızlık
C) Hayata bağlılık
D) Çılgınlık ve şaşırma
E) İyi niyetli olmak

“Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan” şiirinin konusu nedir?
A) Gemi yolculuğu
B) Ölüm
C) Limandan hareket
D) Zamanın değeri
E) Deniz ticareti


10. Ana başta tâc imiş
Her derde ilâç imiş
Bir evlat pir olsa da
Anaya muhtaç imiş
Yukarıdaki dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden hangisidir?
A) a, a, b, b
B) a, a, x, a
C) a, b, a, b
D) a, a, a, a
E) a, b, b, a

11. “Eylülde melül oldu gönül soldu da lâle”
Yukarıdaki dizede tek mısrada dokuz adet “L” sesi kullanılarak ahenk sağlanmıştır. Bir mısrada ya da bir cümlede aynı sesin veya hecenin tekrar edilmesiyle sağlanan ahenge ne ad verilir?
A) Asosans
B) Ritim
C) Seci
D) Cinas
E) Aliterasyon

12. Elif okuduk ötürü
Pazar eyledik götürü
Yaratılanı hoş gör
Yaratandan ötürü
Yunus Emre’nin bu dizelerinde hangi duygu öne çıkarılmaktadır?
A) Sevginin değeri
B) Okumanın önemi
C) Hoşgörülü olmak
D) Pazar kurmak
E) Eğitimin Önemi

13. Al kalpak giymişti al
Al bir ata binmişti al
Zafer ırak mı dedim
Aha, diyordu.

Bu parça duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangilerine daha yakındır?
A) Pastoral- Didaktik
B) Didaktik- Lirik
C) Lirik- Pastoral
D) Epik- Pastoral
E) Epik- Lirik

14. Uçan kuşlarlayım
Akan sularlayım
Yeniden doğmuşum dünyaya

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Doğayı anlama isteği
B) Çocukluk özlemi
C) Yaşama sevinci
D) Kendinden kaçış
E) Geçmişe duyulan özlem

15. I. Parça
Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin
II. Parça
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı

Bu iki parça arasındaki ortak yön, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanılan vezin (ölçü)
B) Nazım Birimi
C) Halk edebiyatı ürünü oluşları
D) İşlenen tema
E) Anlatım biçimi

16. I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi bir haber
II) Bakarım bakarım sılam görünmez
Birincisi Baki’den, ikicisi Karacaoğlan’dan alınan bu iki dize için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B) Biri Divan, öteki Halk şiiriyle yazılmıştır
C) Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir
D) İkisinde de bekleyiş ve özlem anlatılır
E) İkisi de kolay gibi görünen ama önemli söyleyişlerdir.
17. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim
İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
Bu iki dizeden şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?
A) Nazım biçimi
B) Kafiye düzeni
C) Ölçüsü
D) Konusu
E) Yazıldığı dönem

18. Dokunur hatıra, kendisin bilmez
Asilzâdelerden hiç kemlik gelmez
Sen iyilik et de o zâyi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma
Bu dörtlük, konusu yönünden aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?
A) Epik B) Lirik C) Didaktik
D) Pastoral E) Dramatik

19. “Rüşvet ile yazar hâkim hücceti
Hüccet ile alır kadı rüşveti
Halk bilmiyor dini şer’i sünneti
Bozuldu sikkenin tucuna kaldık”
İnsanları eleştirmek, toplumsal düzensizlikleri anlatmak amacıyla yazılan alaycı ve iğneli ifadelerin yer aldığı şiirlerdir. Halk edebiyatında taşlamalar, Divan edebiyatında hicviyeler bu türün örnekleridir.”
Yukarıdaki paragrafta bilgi verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satirik Şiir B) Dramatik Şiir C) Epik Şiir
D) Pastoral Şiir E) Lirik Şiir

20. Pencereden bir gül attığın zaman
Işıkla dolacak kalbimin içi
Geçiyorum mevsim gibi kapından
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ
Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dörtlükle yazılması Türk Şiir Geleneği ile ilgilidir.
B) Düzenli bir kafiyesinin olmayışı Batılı şiir geleneği ile ilgilidir.
C) Ele aldığı konu ve anlatım biçimi çağdaş şiirimizle ilgilidir.
D) Ağlamaksılığı “gözlerimde bulut”, saçlarındaki beyazlığı ise “saçlarımda çiğ” sözleriyle anlatması orijinaldir.
E) Şiir İslami Gelenekle eski Türk Şiir Geleneğinin etkisi altında yazılmıştır.

Popüler Yayınlar