10. Sınıf Türk Edebiyatı Soruları

1. Roman, mesnevi, doğal destan adlı türlerin Türk Edebiyatı’nın hangi dönemine ait olduğunu yazınız.2. Doğal destan ile yapma destan arasındaki farkı belirtiniz.3. Sagunun Divan Edebiyatındaki karşılığı, Koşuğun halk edebiyatındaki karşılığı nedir?4. Türk Edebiyatı’nın ilk yazılı ürünü nedir?
5. Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?
a) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
b) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
c) Atabetü’l Hakayık- Ahmet Yesevi
d) Mesnevi – Mevlânâ
e) Risalet’ün Nushiye- Yunus Emre
6. Türk Edebiyatı’nın ana devirleri nelerdir?

7. Aşağıdakilerden Hangisi Fuzûlî’nin eserlerinden biri değildir?
a) Leyla ile Mecnun b) Su Kasidesi c) Şikayetname
d) Hadis-i Erbâin e) Safahat

8- Aşağıdaki şairlerden hangisi Tasavvuf edebiyatı şairlerinden biri değildir?
a) Nedim b) Mevlânâ c) Yunus Emre
d) Hacı Bayram Veli e) Gülşehri

9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir edebiyat geleneğine bağlıdır?
a) Nâbî b) Şeyh Galip c) Nedim d) Bayburtlu Zihni e) Bâkî
10. Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise (D) ve yanlış ise (Y) yazınız.• Ağaç Türklerin mitolojik ögelerindendir. (…...)• Ergenekon’dan çıkışı anlatan gün Nevruz dur. (…..)
Türk Dilinin ilk sözlüğü Kutadgu Bilig’dir. (……)
Türklerin milli ölçücü aruzdur. (……)
Oğuz Türklerinin sosyal hayatını destansı bir üslupla ele alan 12 hikayeye Dede Korkut Hikayeleri denir. (……)


1- Koçaklama türündeki şiirleri ile tanınan Bolu Beyine baş kaldırmış Halk şairimiz kimdir?
a) Dadaloğlu b) Karacaoğlan c) Gevheri d) Emrah e) Köroğlu


2- Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?
a) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
b) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
c) Atabetü’l Hakayık- Ahmet Yesevi
d) Mesnevi – Mevlânâ
e) Risalet’ün Nushiye- Yunus Emre

3- XIII. yüzyılda Tasavvufi Halk Edebiyatı en büyük temsilcisi kimdir?
a) Hoca Dehhani b) Şeyh Galip c) Kadı Burhanettin
d) Yunus Emre e) Kaygusuz Abdal

4- Mevlânâ’nın eserleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Divan-ı Kebir- Mektubat- Mesnevi
b) Fihî Mâfih- Harname- Hikmetler
c) Mecalis-i Seb’a- Mektubat- Enbiya
d) Mesnevi- Hurşitname- Mektubat
e) Şemsname- Mevlit- Küttap

5- XIV. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin kurucusu sayılan ve özellikle mesnevinin kurucu sayılır. İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahmedi b) Bâkî c) Gülşehri d) Nef’î e) Pir Sultan Abdal

6- Şeyhi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Genellikle din dışı öğretici konularda şiir yazmıştır
b) Eserlerinde mazmunlardan yararlanmıştır
c) Yaşadığı dönemin sosyal konularını ifade etmiştir
d) XVII. Yüzyıl Halk şairidir
e) Harnâme adlı eseri alegorik satirik fabl örneğidir

7- Aşağıdakilerden Hangisi Fuzûlî’nin eserlerinden biri değildir?
a) Leyla ile Mecnun b) Su Kasidesi c) Şikayetname
d) Hadis-i Erbâin e) Safahat

8- Aşağıdaki şairlerden hangisi Tasavvuf edebiyatı şairlerinden biri değildir?
a) Nedim b) Mevlânâ c) Yunus Emre
d) Hacı Bayram Veli e) Gülşehri

9- XV.yüzyıl şairlerindendir. Devlet kademelerinde görev almış; aşk, şarap, güzellik konularında şiir eser vermi “Sultan’uş Şuara” ünvanı verilmiş şair kimdir?
a) Fuzûli b) Bâkî c) Köroğlu d) Ahmedi e) Süleyman Çelebi

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mevlit’in bölümlerinden biridir?
a) Fahriye b) Veladet c) Methiye d) Semai e) Nesip

11- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir edebiyat geleneğine bağlıdır?
a) Nâbî b) Şeyh Galip c) Nedim d) Bayburtlu Zihni e) Bâkî

12- Dönemin siyasi ve sosyal konularını işlemiştir eserlerinde. Hikemi tarzının temsilcisidir. “ Hayriye” adlı eseri olan şair kimdir?
a) Naima b) Sinan Paşa c) Nâbî d) Nef’î e) Katip Çelebi

13-Koşmanın genelde güzelleme türünde şiir yazan XVII. Yüzyıl Halk şairi ve güzellerin şairi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köroğlu b) Karacaoğlan c) Aşık Ömer
d) Kayıkçı Kul Mustafa e) Seyrani

14- Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?

a) Cihannüma- Kâtip Çelebi b) Seyahatname- Evliya Çelebi
c) Siham-ı Kaza – Nef’î d) Hüsn –ü Aşk- Şeyh Galip
e) Ma’rifetnâme- Erzurumlu Emrah


15- Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatının bir özelliği değildir?
a) Dilde Mahallileşme akımı görülür
b) Şarkı türüne rağbet artmıştır
c) Nedim hece ölçüsü ile de şiir yazmıştır
d) Şeyh Galip Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcisidir
e) Enderunlu Vasıf bu dönem şairlerindendir

16- Aşağıdaki halk şairlerden hangisi sadece hece ölçüsü ile şiir yazmıştır?
a) Aşık Ömer b) Dadaloğlu c) Bayburtlu Zihni
d) Gevheri e) Erzurumlu Emrah

17- Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı türler hangi seçenekte verilmiştir?
a) Şarkı- Türkü b) Rubai – Mesnevi c) Tuyuğ- Şarkı
d) Mesnevi- Mani e) Kaside – Gazel
18- Kayseri’de doğmuştur. Medrese eğitimi alan şair din dışı konularda da şiir yazan şair taşlamaları ile meşhur olan sanatçı kimdir?
a) Seyranî b) Dadaloğlu c) Erzurumlu Emrah
d) Enderunlu Vasıf e) Karacaoğlan

19- “ Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 12 bölümden oluşan destansı halk hikayeciliğin ürünü olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesnevi b) Battalname c) Kerem ile Aslı
d) Dede Korkut Hikayeleri e) Manas Destanı

20- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi nesir alanında esen vermemiştir?
a) Seydi Ali Reis b) Katip Çelebi c) Pir Sultan Abdal
d) Latifî e) Naimâ
1- Koçaklama türündeki şiirleri ile tanınan Bolu Beyine baş kaldırmış Halk şairimiz kimdir?
a) Dadaloğlu b) Karacaoğlan c) Gevheri d) Emrah e) Köroğlu


2- Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?
a) Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
b) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
c) Atabetü’l Hakayık- Ahmet Yesevi
d) Mesnevi – Mevlânâ
e) Risalet’ün Nushiye- Yunus Emre

3- XIII. yüzyılda Tasavvufi Halk Edebiyatı en büyük temsilcisi kimdir?
a) Hoca Dehhani b) Şeyh Galip c) Kadı Burhanettin
d) Yunus Emre e) Kaygusuz Abdal

4- Mevlânâ’nın eserleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) Divan-ı Kebir- Mektubat- Mesnevi
b) Fihî Mâfih- Harname- Hikmetler
c) Mecalis-i Seb’a- Mektubat- Enbiya
d) Mesnevi- Hurşitname- Mektubat
e) Şemsname- Mevlit- Küttap

5- XIV. yüzyıl Türk Edebiyatının önemli şairlerdendir. Divan şiirin kurucusu sayılan ve özellikle mesnevinin kurucu sayılır. İskendername adlı eseri olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahmedi b) Bâkî c) Gülşehri d) Nef’î e) Pir Sultan Abdal

6- Şeyhi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Genellikle din dışı öğretici konularda şiir yazmıştır
b) Eserlerinde mazmunlardan yararlanmıştır
c) Yaşadığı dönemin sosyal konularını ifade etmiştir
d) XVII. Yüzyıl Halk şairidir
e) Harnâme adlı eseri alegorik satirik fabl örneğidir

7- Aşağıdakilerden Hangisi Fuzûlî’nin eserlerinden biri değildir?
a) Leyla ile Mecnun b) Su Kasidesi c) Şikayetname
d) Hadis-i Erbâin e) Safahat

8- Aşağıdaki şairlerden hangisi Tasavvuf edebiyatı şairlerinden biri değildir?
a) Nedim b) Mevlânâ c) Yunus Emre
d) Hacı Bayram Veli e) Gülşehri

9- XV.yüzyıl şairlerindendir. Devlet kademelerinde görev almış; aşk, şarap, güzellik konularında şiir eser vermi “Sultan’uş Şuara” ünvanı verilmiş şair kimdir?
a) Fuzûli b) Bâkî c) Köroğlu d) Ahmedi e) Süleyman Çelebi

10- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mevlit’in bölümlerinden biridir?
a) Fahriye b) Veladet c) Methiye d) Semai e) Nesip

11- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir edebiyat geleneğine bağlıdır?
a) Nâbî b) Şeyh Galip c) Nedim d) Bayburtlu Zihni e) Bâkî

12- Dönemin siyasi ve sosyal konularını işlemiştir eserlerinde. Hikemi tarzının temsilcisidir. “ Hayriye” adlı eseri olan şair kimdir?
a) Naima b) Sinan Paşa c) Nâbî d) Nef’î e) Katip Çelebi

13-Koşmanın genelde güzelleme türünde şiir yazan XVII. Yüzyıl Halk şairi ve güzellerin şairi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köroğlu b) Karacaoğlan c) Aşık Ömer
d) Kayıkçı Kul Mustafa e) Seyrani

14- Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmesinde hangisi yanlıştır?

a) Cihannüma- Kâtip Çelebi b) Seyahatname- Evliya Çelebi
c) Siham-ı Kaza – Nef’î d) Hüsn –ü Aşk- Şeyh Galip
e) Ma’rifetnâme- Erzurumlu Emrah


15- Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Yüzyıl Divan Edebiyatının bir özelliği değildir?
a) Dilde Mahallileşme akımı görülür
b) Şarkı türüne rağbet artmıştır
c) Nedim hece ölçüsü ile de şiir yazmıştır
d) Şeyh Galip Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcisidir
e) Enderunlu Vasıf bu dönem şairlerindendir

16- Aşağıdaki halk şairlerden hangisi sadece hece ölçüsü ile şiir yazmıştır?
a) Aşık Ömer b) Dadaloğlu c) Bayburtlu Zihni
d) Gevheri e) Erzurumlu Emrah

17- Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı türler hangi seçenekte verilmiştir?
a) Şarkı- Türkü b) Rubai – Mesnevi c) Tuyuğ- Şarkı
d) Mesnevi- Mani e) Kaside – Gazel
18- Kayseri’de doğmuştur. Medrese eğitimi alan şair din dışı konularda da şiir yazan şair taşlamaları ile meşhur olan sanatçı kimdir?
a) Seyranî b) Dadaloğlu c) Erzurumlu Emrah
d) Enderunlu Vasıf e) Karacaoğlan

19- “ Oğuz Türklerinin sosyal hayatı ve komşuları ile olan ilişkilerini işleyen, 12 bölümden oluşan destansı halk hikayeciliğin ürünü olan eser aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mesnevi b) Battalname c) Kerem ile Aslı
d) Dede Korkut Hikayeleri e) Manas Destanı

20- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi nesir alanında eser vermemiştir?
a) Seydi Ali Reis b) Katip Çelebi c) Pir Sultan Abdal
d) Latifî e) Naimâ

Popüler Yayınlar